Patron akcji
Rektor Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
Prof. dr hab. Ryszard Górecki


Sponsorzy biegu:


Organizatorzy

 Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Klub Sportowy AZS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Patroni medialni:

UWM FM

Regulamin V Biegu Uniwersyteckiego

1. Cel zawodów
- promocja Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
- propagowanie zdrowego i sportowego trybu życia ukierunkowane na ochronę
   i promocję zdrowia, w tym zabezpieczenie prawidłowego przebiegu imprezy,
- włączenie się w obchody Święta  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2. Organizatorzy:
- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
- Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UWM,     
- Klub Sportowy AZS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
3. Prowadzenie zapisów oraz odpowiedzialność za wyniki zawodów:
-  Sportowy Pomiar Czasu – Superczas.pl oraz sędziowie WMZLA
4. Terminy i miejsce
- Bieg Główny – około10 kilometrów – 09.06.2018 – start 12:00,
- biuro zawodów: Sala sportowa przy ul. Prawocheńskiego 7 czynne 08.06.2018 w godz. 13:00-16:00 oraz 09.06.2018 w godz. 09:00-11:00,
- typ biegu : uliczny z odcinkami terenowymi,
- podczas biegu na trasie będą punkty: odżywczy z wodą mineralną oraz po przekroczeniu
linii mety woda mineralna,
- trasa biegu – bieg rozpocznie się i zakończy na stadionie UWM w Kortowie (Olsztyn),
trasa będzie wiodła przez Kortowo.
- Limit czasu – 01h:30min
5. Opłata startowa
- udział w Biegu jest odpłatny - opłata startowa wynosi 30,00 zł
- płatność przelewem na konto bankowe Klubu Sportowego AZS UWM w Olsztynie 42 1240 1590 1111 0000 1453 0579
- w tytule przelewu proszę wpisać „Bieg – imię i nazwisko zawodnika”
- płatność do dnia 5 czerwca 2018 23:59
6. Rejestracja i lista startowa
- rejestracji należy dokonać w serwisie superczas.pl (link dostępny na stronie www.bieguniwersytecki.uwm.edu.pl),
- nie ma limitu zarejestrowanych osób,
- po rejestracji należy wnieść opłatę startową,
- po zaksięgowaniu wpłaty zostanie nadany numer startowy tworząc listę startową – OBOWIĄZUJE  LIMIT DO 500 OSÓB,
- rejestracja oraz możliwość wnoszenia opłaty startowej będzie zablokowana ,
po   przekroczeniu 500 osób na liście startowej,
- w celu uzyskania faktury za wniesioną opłatę startową uczestnik musi przesłać dane
na jakie ma być wystawiony dokument (obowiązkowo pełna nazwa nabywcy, dokładny
adres oraz  NIP) wraz z dowodem zapłaty i adresem na jaki należy wysłać wystawiony dokument (może być adres e-mail) na adres uwm.olsztyn@azs.pl nie później niż 7 dni od chwili wykonania przelewu,
- odbiór pakietów startowych w Biurze Zawodów,
- rejestracja elektroniczna, jak i możliwość wniesienia opłaty startowej, tylko do dnia 5.06.2018 roku
- jeżeli po dniu 5.06.2018 pozostaną wolne numery startowe – będzie możliwość wpisania się na nie w Biurze Zawodów – obowiązuje opłata w wysokości 40,00 zł gotówką w Biurze Zawodów.
7. Pakiet startowy:
- koszulka sportowa,
- bon na posiłek,
- agrafki do przypięcia numeru startowego,
- numer startowy,
- chip elektroniczny do pomiaru czasu – do zwrotu na mecie,
- gadżety,
- torba do depozytu,
8. Warunki wzięcia udziału w Biegu
- Minimalny wiek uczestnika w biegu głównym ustala się na 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w biegu.
- Obowiązuje przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania biegów lub oświadczenie zainteresowanego o wzięciu pełnej odpowiedzialności za swój udział w biegu.
- Bieg jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
- Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz przepisów PZLA i tym samym pełna akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania.
- Udział w Biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w Biegu wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.
- Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika podanych w zgłoszeniu, a także na zamieszczanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości w przekazach internetowych i w formie drukowanej, jako komunikatu po zawodach
- Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników Biegu. Organizator ma prawo usunąć z terenu Biegu osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg Biegu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
9. Informacje dodatkowe
- Szatnie będą znajdowały się w Sali sportowej przy ul. Prawocheńskiego 7.
- Zawodnicy do depozytu oddają rzeczy zapakowane w specjalnie oznaczone torby, przekazane w pakietach startowych. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie torby przez inną osobę.
- Klasyfikacja wg. czasów brutto tzn. od strzału startera
10. Klasyfikacje
- podczas Biegu  prowadzone będą następujące klasyfikacje:
a. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.
b. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych
- 18-29 lat K i M
- 30-39 lat K i M
- 40-49 lat K i M
- 50- 59  lat  K i M
- 60+  lat K i M
c. Klasyfikacja – Student/Studentka UWM oraz Pracownik  /Pracowniczka UWM
Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa wiązanego do buta.
11. Nagrody
- Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet (miejsca 1-3) i generalnej mężczyzn (miejsca 1-3) przysługują zawodnikom wg kolejności wbiegnięcia na linię mety.
- Podobnie jest przypadku nagród za kategorie wiekowe
- Nagrody nie dublują się w przypadku kategorii Open oraz kategorii wiekowych tzn. ten kto odbiera nagrodę w kategorii Open nie odbiera nagrody w kategorii wiekowej. Nagrody mogą dublować się w przypadku kategorii specjalnych: Studentów oraz Pracowników tzn. ten kto odbiera nagrodę w kategorii Open lub w kategorii wiekowej będzie odbierał nagrodę w kategorii specjalnej o ile spełnia ich wymogi (jest Studentem lub Pracownikiem UWM). Zawodnik maksymalnie odbiera nagrodę w dwóch kategoriach: Open + specjalna, wiekowa + specjalna.
- Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Bieg w czasie 01h:30min:00s.  od strzału startera, otrzymają medal.

12. Postanowienia końcowe
- Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu w czasie jego trwania i bezpośrednio po jego zakończeniu.
- Przebywanie na trasie Biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania po trasie Biegu na rowerach, wózkach inwalidzkich, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora.
Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu Nordic Walking.
- Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika, ponieważ prawo do uczestnictwa w Biegu nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie.
- Podczas Biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane z przodu koszulki startowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości.
- Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać chip wiązany do buta
- Przed Biegiem zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Po Biegu zawodnicy będę mieli możliwość skorzystania z przebieralni oraz punktów odświeżania (sanitariaty z bieżącą wodą).
- Organizator nie odpowiada za rzeczy zawodników zaginione w trakcie trwania Biegu.
- Organizator w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa, zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku uczestnictwa w Biegu oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia takich szkód.
- Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w Biegu w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika niniejszego Regulaminu lub poleceń personelu, lub przedstawicieli Organizatora podczas Biegu.
- Uczestnicy Biegu zrzekają się wszelkich roszczeń, jakie mogą im przysługiwać względem Organizatora w związku z Biegiem, za wyjątkiem roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, lub innych przypadków, w których odpowiedzialność nie może zostać wyłączona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Biegu z przyczyn niezależnych od niego i niemożliwych do przewidzenia.
- Komitet Organizacyjny ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do regulaminu, które podane zostaną do wiadomości przed startem w dniu imprezy.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi
Login Hasło